Ponad 100 lat relacji dyplomatycznych

Trudno sobie wyobrazić bardziej naturalne partnerstwo gospodarcze oraz geopolityczne – Ukraina a Polska. Oprócz wspólnej granicy i komplementarnych chociaż i nieco konkurencyjnych rynków, chodzi nie tylko o sąsiedztwie. Polska została członkiem Unii Europejskiej, NATO i osiągnęła prawdziwy sukces w reformach i gospodarce. Jako pierwszy kraj Europy Środkowo-Wschodniej Polska została krajem rozwiniętym i już prawie dotarła do pierwszej dwudziestki najpotężniejszych gospodarek świata. Więc, Ukraina ma sąsiada i partnera, któremu się udało wypełnić aspirację do których my dążymy. Przecież Ukraina nie posiada żadnego innego partnera o podobnym znaczeniu jak Polska.

Nie będę się zagłębiał w historię, którą mamy już od kilkaset lat ściśle połączoną – przecież mamy więcej im 100 lat relacji dyplomatycznych i 30 lat współpracy po odzyskaniu przez Ukrainę Niepodległości. Na dzień dzisiejszy znajduje się wiele otwartych źródeł informacji na temat obecnej sytuacji ekonomicznej na Ukrainie. Skupię się więc na priorytetach i na tym, gdzie można znaleźć na bieżąco aktualizowaną informację i kto mógłby pomóc polskim firmom w nawiązaniu relacji z przedstawicielami biznesu ukraińskiego.

COVIDowy 2020 rok prawie nie spowodował recesji w handlu dwustronnym. Ukraina i Polska praktycznie zachowały wyniki 2019 roku a koniec 2020 i pierwsza połowa 2021 roku demonstrują naprawdę satysfakcjonującą dynamikę. Przyjaźń, podobnie jak i strategiczne partnerstwo, przejawiają się najlepiej w sytuacjach kryzysowych. Gospodarki naszych krajów przeżyły skutki globalnego spowolnienia i obecny stan polsko-ukraińskich stosunków gospodarczych wygląda optymistycznie. Nawet więcej: niektóre branże i kierunki współpracy mogą stać silniejszymi i wykorzystać sytuację na swoją korzyść. Ukraina, na przykład, już od lat owocnie wykorzystuje swoją przewagę powiększającej się konkurencyjności w branży rolniczej i IT.

Polska pozostaje drugim co do wielkości rynkiem na świecie po Chinach dla ukraińskiego eksportu towarów z prawie USD 3,3 mld (6,7% całkowitego ukraińskiego eksportu).

Handel

W pierwszej połowie 2021 roku Polska awansowała i została drugim co do wielkości partnerem handlowym Ukrainy na świecie po Chinach. Łączny wolumen dwustronnego handlu towarami i usługami z Polską w 2020 r. wyniósł prawie USD 8 miliardów, co wykazało jedynie niewielki spadek (-1,3% lub -0,1 mld dolarów) w porównaniu do 2019 roku.
Według wyników 2020 roku wolumen dwustronnego handlu towarami między Ukrainą a Polską wyniósł USD 7,4 miliarda (minimalny spadek obrotów wyniósł -0,58% w porównaniu do 2019 roku), ustępując tylko Chinom i Niemcom (ciekawe, że według Państwowej Służby Celnej Ukrainy (https://customs.gov.ua/statistika-ta-reiestri) Polska jeszcze w 2020 roku z wolumenem dwustronnej wymiany towarowej 7,41 mld dolarów wyprzedziła Niemcy i Rosję i zajęła drugie miejsce wśród największych partnerów handlowych Ukrainy). Polska pozostaje drugim co do wielkości rynkiem na świecie po Chinach dla ukraińskiego eksportu towarów z prawie USD 3,3 mld (6,7% całkowitego ukraińskiego eksportu). W tym samym czasie polski import na Ukrainę wyniósł USD 4,1 mld (7,6% całkowitego ukraińskiego importu lub 4 miejsce na świecie). Ujemne saldo dla Ukrainy pozostało praktycznie niezmienione w porównaniu z 2019 r. i wyniosło USD -815,7 milionów, co jest najniższym ujemnym saldem wśród TOP-3 największych partnerów handlowych Ukrainy.

Wyżej wymienione wyniki, oceniamy według Państwowej Służby Statystycznej Ukrainy (http://www.ukrstat.gov.ua/). Polska statystyka wskazuje na to, że Ukraina jest szesnastym odbiorcą i dostawcą Polski. Dążymy do USD 10 miliardów handlu dwustronnego już po wynikach 2021 roku – rekord historyczny w obu kierunkach (co można się porównywać z wolumenem handlu Polski z Austrią i Rumunią). Więcej tego, Ukraina staje co raz ważniejszym dla Polski partnerem handlowym (tylko 2 razy mniejszym od Rosji) i liczymy na to, że w ciągu najbliższych 5 lat zbliży się do TOP-10 partnerów handlowych Polski. 

 W I połowie 2021 r. wielkość dwustronnej wymiany towarowej z Polską wyniosła USD 4,6 mld ustępując jedynie Chinom. Eksport towarów ukraińskich do Polski w I połowie 2021 r. wzrósł (w maju +134,7%) z dodatnim dla Ukrainy saldo USD +117,2 mln. Udział ukraińskiego eksportu towarów do Polski w całości stanowił 7,9% lub prawie 20% całości ukraińskiego eksportu do Unii Europejskiej.

Wolumen obrotów usługami bilateralnymi z Polską w I kwartale 2021 r. wyniósł USD 165,9 mln z dodatnim saldem (+65,2 mln). Eksport usług ukraińskich do Polski wzrósł o 16,9% i wyniósł USD 115,5 mln. Udział ukraińskiego eksportu usług do Polski ogółem wyniósł 4,6% (6 miejsce wśród pozostałych partnerów handlowych Ukrainy).

Eksport - import

Największy udział w ukraińskim eksporcie towarów do Polski (2020 r.) mają następujące grupy produktowe: maszyny elektryczne (udział 12%; dynamika +4%), metale żelazne (11,5%; -3,2%), rudy, żużel i popiół (11,5%; -9,5%), tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego (8,4%; +60,7%), meble (8,1%; +11%), drewno i wyroby z drewna (7,2%; -4,4%). W porównaniu z 2019 r. wzrósł udział towarów o wyższej wartości dodanej, w szczególności maszyny elektryczne wyprzedziły metale żelazne i rudy, a drewno i wyroby z drewna ustąpili meblom. W tym samym czasie agrarna grupa towarów osiągnęła prawie 25% całego ukraińskiego eksportu, meble i wyroby przemysłu celulozowo-papierniczego – ponad 16%, eksport wyrobów inżynierii mechanicznej – ponad 15%, surowce mineralne – ponad 15 %, wyroby hutnicze i wyroby metalowe – ponad 15%, chemia – ok. 5%.

Największy udział w polskim imporcie na Ukrainę (2020 r.) mają następujące grupy produktowe: pojazdy lądowe inne niż kolejowe (9,2%, -8,7%), reaktory jądrowe, kotły, maszyny (8,8%, -4,1%), tworzywa sztuczne, materiały polimerowe (8,5 %, +2,3%, maszyny elektryczne (8%, -1,3%). W porównaniu z 2019 r. polski import pozostaje bardziej zróżnicowany i o wyższej wartości dodanej w porównaniu z ukraińskim eksportem. Jednocześnie udział głównych grup wyrobów inżynierii mechanicznej (ponad 27%) nieznacznie spadł ze względu na rosnący udział polskich produktów rolnych (prawie 18%).

Wolumen handlu usługami w 2020 roku wyniósł USD 608,2 mln (-8,4% w porównaniu do 2019 r.). W tym samym czasie wolumen ukraińskiego eksportu usług do Polski zmniejszył się tylko o 0,7% i wyniósł USD 417,9 mln (3,7% łącznego wolumenu eksportowanych usług i 6. miejsce wśród największych rynków ukraińskiego eksportu usług na świecie), a import zmniejszył się o 21,5% i wyniósł USD 190,3 mln (3,7% całości) z dodatnim saldem dla Ukrainy na poziomie USD 227,6 mln. (dodatnie saldo wzrosło o 27,6% w porównaniu do 2019 r.).

Głównymi rodzajami usług eksportowanych z Ukrainy do Polski są usługi z przetwórstwa surowców (udział 46,9%, dynamika +7,6%), usługi transportowe (26,5%, -9%), usługi biznesowe (9,4%, +9,5%) oraz usługi w zakresie telekomunikacji i cyfryzacji (8,8%, +19,8%).

Z kolei Polska importowała najwięcej usług transportowych na Ukrainę (45,4%, -18,7%), usług biznesowych (21,7%, -8%), usług związanych z podróżami (8,8%, -28,3%) oraz usług z zakresu telekomunikacji i cyfryzacji (7,9%, +7,6%). Polski import usług pozostaje nieco bardziej zróżnicowany w porównaniu z ukraińskim eksportem. Jednocześnie w 2021 roku Ukraina ma szansę przywrócić dodatnią dynamikę usług transportowych, a także zwiększyć udział eksportu swoich usług biznesowych i informatycznych dla polskich partnerów.
Export and Entrepeneurship Promotion Office: https://epo.org.ua/en/
Rada Eksporterów i Inwestorów MSZ Ukrainy: https://rei.mfa.gov.ua/en

Głównymi rodzajami usług eksportowanych z Ukrainy do Polski są usługi z przetwórstwa surowców (udział 46,9%, dynamika +7,6%), usługi transportowe (26,5%, -9%), usługi biznesowe (9,4%, +9,5%) oraz usługi w zakresie telekomunikacji i cyfryzacji (8,8%, +19,8%).

Inwestycje

W 2020 r. (według Narodowego Banku Ukrainy, https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-external/data-sector-external#5) do gospodarki Ukrainy wpłynęło kumulatywnie USD 837,2 mln inwestycji bezpośrednich z Polski (z czego USD 220,7 mln to instrumenty dłużne). Po wynikach I kwartału 2021 wolumen polskich inwestycji wzrósł do USD 880 mln. Udział polskich inwestycji w gospodarce Ukrainy w całkowitym wolumenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych na dzień 31.12.2020 r. wynosi 1,7% (7 miejsce w UE i 10 miejsce na świecie), wyprzedzając Stany Zjednoczone i nieco ustępując Francji i Rosji. Największy wolumen polskich inwestycji bezpośrednich trafił do przemysłu ukraińskiego – 45% (czyli USD 270 mln), głównie w sektorze przetwórstwa; działalność finansowa i ubezpieczeniowa (32%), handel hurtowy i detaliczny oraz naprawa pojazdów samochodowych (13%) i rolnictwo – 3,7%. Istotne jest to, że polskie inwestycje są obecne we wszystkich regionach Ukrainy, głównie w obwodach Tarnopolskim (30% udziału w całkowitym wolumenie BIZ z Polski) i Lwowskim (20%), a także w Winnicy (10%), Kijowie (6%), na Wołyniu (5%), w Sumach (5%) i Iwano-Frankowsku (3%).

Na Ukrainie z powodzeniem działa około 3000 firm z polskim kapitałem, w tym takie znane jak Cersanit, Barlinek, Nowy Styl, Ken-Pak, Inter-Groklin, Polymex-Mostostal, Śnieżka, Plastics-Ukraina, Kredobank (córka PKO BP), PZU, LPP, Bella, Grupa IMPEL, Aluprof, IDS-BUD oraz UNIBEP. Zdaniem strony polskiej, polskie inwestycje na Ukrainie przyciągają przede wszystkim sektor finansowy, budowlany, meblarski, motoryzacyjny i odzieżowy.

Obecnie w Polsce działają około 17 tys. firm, w których przynajmniej jeden ze współwłaścicieli/wspólników jest obywatelem Ukrainy lub ukraińskim podmiotem prawnym (już prawie 20% ogólnej liczby firm z kapitałem zagranicznym w Polsce), znacznie wyprzedzając jakikolwiek inny kraj, np. firmy z kapitałem niemieckim (ok. 7,3 tys.). Najwięcej firm z kapitałem ukraińskim w Polsce działa w branży budowlanej (ok. 2,6 tys.), handlu (ok. 1,7 tys.), usługach transportowych (ponad 1,4 tys.), pośrednictwa pracy (ponad 1,3 tys.), świadczenia usług (ponad 1 tys. ), IT (0,8 tys.) oraz branży spożywczej, hotelarskiej i restauracyjnej (0,6 tys.). Najwięcej firm z kapitałem ukraińskim jest zarejestrowanych w następujących województwach Polski: Mazowieckie – 6,2 tys. lub 37,7% ogółu, Małopolskie (2 tys., 12,3%), Dolnośląskie (1,6 tys., 9,8%), Podkarpackie (1,3 tys., 8,1%), Wielkopolskie (0,9 tys., 5,6%) i Lubelskie (0,9 tys., 5,5%). Wśród polskich miast najwięcej firm z kapitałem ukraińskim jest zarejestrowanych w Warszawie (5,3 tys.), Krakowie (1,8 tys.), Wrocławiu (1,3 tys.), Lublinie (0,7 tys.), Poznaniu 0,6 tys.), Rzeszowie (0,5 tys.), Przemyślu ( 0,5 tys.), Gdańsku (0,4 tys.), Szczecinie (0,4 tys.) i Łudzi (0,3 tys.). Ilość firm z kapitałem ukraińskim w Polsce wzrosła z 28 w 2001 r. do 680 firm w 2014 r. i do 17 tys. w 2021 r.

Największe ukraińskie projekty inwestycyjne w Polsce to: zakłady przetwórstwa owocowego „TBFruit Dwikozy” (inwestor – ukraińska firma „TBFruit”; fabryka po ukończeniu w 2021 roku może stać się jedną z największych w Europie); fabryka urządzeń oświetleniowych “Helios”, mazowiecka serowarnia “Ostrowia” (grupa firm “Milkiland NV”), Zakład Kobzarenko (produkcja i eksport maszyn rolniczych), grupa rolno-przemysłowa Pan Kurczak, IT-firmy Miratech, GlobalLogic i SoftServe, Elfa (produkcja kosmetyków) oraz inne.

Chociaż według oficjalnej statystyki do Polski przyciągnięto łącznie zaledwie USD 7,5 mln. inwestycji ukraińskich, zdaniem ekspertów, wielkość kapitału ukraińskiego w polskiej gospodarce oscyluje na poziomie USD 1 mld.

Najlepsze źródło informacji na temat inwestycyjnych możliwości Ukrainy to UkraineInvest:

https://ukraineinvest.gov.ua

Regulacje poprawiają klimat inwestycyjny (10.06.2021)
https://edialog.media/2021/06/10/regulacje-poprawiaja-klimat-inwestycyjny/

Migracja Zarobkowa

Około 1,3-1,5 mln obywateli Ukrainy mieszkają, studiują i pracują na terenie Polski na stałe lub czasowo. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się ukraińscy specjaliści z zakresu budowy maszyn, medycyny, transportu samochodowego, IT i usług, prac budowlanych i rolniczych. Wielkość prywatnych przekazów na Ukrainę przez obywateli Ukrainy pracujących na polskim rynku (ponad 80% wszystkich przekazów z Polski) w 2020 r. wyniosła USD 3,3 mld dolarów. Również w Polsce, wśród 19 tys. obcokrajowców prowadzących własną działalność gospodarczą największą grupę – prawie 5 tys. osób – stanowią obywatele Ukrainy (25% ogółu).

Ukraińskie Spółki na GPW

Dla wielu dużych ukraińskich spółek, głównie liderów branży rolniczej, które weszły na rynek międzynarodowy, pierwszym miejscem oferty publicznej (IPO) była Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). W 2021 r. na GPW notowano akcje 10 spółek z kapitałem ukraińskim, m.in. Astarta, Kernel, Agroton, Milkiland, Ovostar Union. Na fali intensywnego wyjścia spółek ukraińskich na GPW Warszawska giełda w 2011 r. wprowadziła nawet osobny indeks narodowy – WIG-Ukraine (pierwszy krajowy indeks giełdowy poza granicami Ukrainy, który uwzględniał wyłącznie spółki z ukraińskim kapitałem z łączną kapitalizacją do USD 2 mld).

Wydział Ekonomiczny Ambasady

Wydział ekonomiczny jest bardzo ważną jednostką Ambasady, pierwsze i kluczowe zadanie jakiego to promocja ukraińskiego eksportu. Drugie – to pozyskiwanie inwestycji zagranicznych dla ukraińskiej gospodarki. I trzecie – obrona praw i interesów ukraińskich spółek, działających na polskim rynku. Wokół tych trzech priorytetów wydział kreuje swoją pracę. Z pewnością jest dużo dwustronnych pytań. Dla każdego kraju te pytania są wyjątkowe, ale Polska jest wyjątkowym krajem już w tym, że praktycznie we wszystkich dziedzinach współpracy gospodarczej i inwestycyjnej mamy wspólne interesy – są to, m.in. kwestie wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego i cyberbiezpieczeństwa, rozwoju infrastruktury, możliwości tranzytowych i logistycznych, kooperacji przemysłowej w branżach zaawansowanych technologicznie itp.

Coraz więcej firm ukraińskich wyraźnie zdaje sobie sprawę, czego chcą, jakie mają możliwości, i rozumieją, że aby osiągnąć sukces trzeba dołożyć starań, w tym finansowych i czasochłonnych. Kluczowym klientem dla Ambasady jest mały i średni biznes. Wielki biznes, zazwyczaj, zwraca się do nas w przypadkach, gdy istnieją jakieś problematyczne pytania. Innymi słowami, każda ukraińska firma, każdy krajowy producent, który w sposób przejrzysty działa na rynku ukraińskim, tworzy miejsca pracy, płaci podatki do budżetu Ukrainy automatycznie staje się naszym klientem. Im lepiej dla ukraińskiego biznesu, tym lepiej dla Państwa Ukraińskiego. Każdy sukces ukraińskiej firmy na światowym rynku lub na rynku Polski, jeśli mogliśmy pomóc, coś podpowiedzieć, skierować, jest również bezpośrednim sukcesem Ambasady, m.in. jej Wydziału ekonomicznego. Bez potężnego zaplecza ekonomicznego państwa, bez skutecznej dyplomacji ekonomicznej państwo nie ma możliwości się rozwijać i bronić swoich interesów narodowych w innych dziedzinach.

Zapraszamy do odwiedzania strony internetowej Ambasady: https://poland.mfa.gov.ua/pl/partnership, gdzie są Oferty handlowe ukraińskich przedsiębiorstw, Portale i Paszporty inwestycyjne regionów Ukrainy oraz kontakty do Instytucji wspierających rozwój więzi biznesowych.

 

Wraz z polskimi partnerami staramy się aktywnie pracować nad rozszerzeniem możliwości połączeń kolejowych, nad budową głównych dróg, zwiększeniem przepustowości wspólnej granicy, czyli nad rozwojem naszych handlowych i logistycznych możliwości. Codziennie otrzymujemy zapytania od prywatnego biznesu, dotyczące pomocy w poszukiwaniu partnerów na polskim rynku, w promowaniu eksportowych towarów i usług. Zwracają się również firmy z prośbą o wyjaśnienia prawnych aspektów działalności na rynku wewnętrznym. Pomagamy również ukraińskim firmom w wyznaczeniu niektórych atrakcyjnych nisz, segmentów rynku, w elementach marketingowych badań i ocenie ryzyka. Możemy pomóc w zapoznaniu się z potencjalnymi klientami. Status Ambasady pomaga i podwyższa prestiż ukraińskiej firmy podczas takich kontaktów, lecz w prowadzeniu negocjacji handlowych, rozwiązywaniu sporów komercyjnych, podpisywaniu umów Ambasada udziału nie bierze. Bierzemy udział w organizowaniu, prowadzeniu i promowaniu różnego rodzaju wydarzeń gospodarczych zarówno na terenie Polski, jak i Ukrainy. Są to fora, wystawy, targi, spotkania dwustronne, przecież najlepszym kontaktem z polskim biznesem jest kontakt osobisty. Wszelka korespondencja lub online komunikacja nie zastąpi osobistego kontaktu. Ważne, że nie jesteśmy sami w systemie wsparcia biznesu: w ramach Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy działa Rada Eksporterów i Inwestorów (https://rei.mfa.gov.ua/en), pod patronatem Rządu i Ministerstwa Gospodarki Ukrainy dynamicznie rozwijają się biura promocji eksportu i wsparcia inwestycji – Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Eksportu (https://epo.org.ua/; https://export.gov.ua/) oraz UkraineInvest (https://ukraineinvest.gov.ua/).

Zwiększenie przepustowości na granicy ukraińsko-polskiej i zapewnienie możliwości tranzytowych w celu rozszerzenia ukraińskiego eksportu na inne państwa UE jest bardzo ważnym składnikiem nie tylko współpracy gospodarczej z Polską, ale też dalszej europejskiej integracji Ukrainy. Silne związki gospodarcze, logistyczne i technologiczne Ukrainy z UE odegrają nie mniejszą rolę w uzyskaniu pełnowartościowego członkostwa, niż polityczna wola.

 

Priorytety

Priorytetów nie może być wiele. Na dziś szacunkowo określiliśmy te sfery, które są ważne nie tylko z punktu widzenia Państwa, ale konkurencyjności rynkowej. Rynek Ukrainy jest wysoko zglobalizowany, jesteśmy członkami większości międzynarodowych organizacji gospodarczych i sztuczne pobudzanie jakiejś niekonkurencyjnej branży nie jest opłacalne. Wsparcia ze strony Państwa w warunkach wysoce konkurencyjnego rynku międzynarodowego potrzebują te branże, które tworzą znaczącą ilość miejsc pracy, generują wpływy podatkowe do budżetu państwa i zdolne są tworzyć innowacyjne produkty o wysokiej wartości dodanej lub świadczyć nowoczesne usługi wysokiej jakości.

W chwili obecnej nasze priorytetowe sfery szacunkowo są podobne do większości rynków rozwiniętych krajów świata. Są to czołowe ukraińskie branże, w których posiadamy silną przewagę konkurencyjną. Jest to rolnictwo, przemysł spożywczy i przetwórstwo rolno-spożywcze (1 lipca 2021 r. otworzyliśmy rynek ziemi; póki co dla obywateli Ukrainy, ale to daje wiele możliwości dla inwestycji i wspólnych przedsiębiorstw).

Ponadto branża energetyczna. Zwłaszcza w energetyce wspólnie ze stroną Polską posiadamy bardzo dużo wspólnych projektów i zawsze podkreślamy, że te projekty są również ważnymi dla bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej.

Kolejne branże to przemysł lotniczy i kosmiczny, a także współpraca wojskowo-techniczna. Ukraina jest jednym z niewielu krajów na świecie, która jest w stanie wyprodukować wysokiej jakości produkt końcowy w tych dziedzinach.

Kolejna branża – infrastruktura. Polska i Ukraina są ważnymi korytarzami na drodze handlowej z Europy do Azji, w szczególności do Chin, oraz korytarz intermodalny Odesa-Gdańsk. Polska powinna być zainteresowana możliwościami Ukrainy, a mianowicie w rozwoju różnego rodzaju wspólnych przedsięwzięć gospodarczych dla zwiększenia konkurencyjności i możliwości wejścia na rynek azjatycki, zwłaszcza na rynek chiński.

Następna branża – IT-usługi. Na świecie są około 200 tysięcy wysoko wykwalifikowanych i certyfikowanych IT-specjalistów z Ukrainy. Dziś Ukraina nie tylko znajduje się w czołówce krajów, które tworzą jakościowe IT-produkty, ale również stopniowo przesuwa się z segmentu świadczenia wyłącznie usług outsourcingowych do tworzenia produktu końcowego. Już dziś branża IT jest w pierwszej trójce branż uzupełniających budżet Ukrainy i dąży od obecnych 5% PKB do 10% już za kilka lat.

Na terytorium Polski już powyżej 1 tysięcy IT-firm, gdzie obywatele Ukrainy są właścicielami lub założycielami. Na polskim rynku są obecni wiodące ukraińskie IT-firmy SoftServe, EPAM i Miratech… 

Tu się znajduje korzystną informacja na temat IT branży:
https://ukraineinvest.gov.ua/industries/innovation-technologies/
https://ukraineinvest.gov.ua/wp-content/uploads/2020/05/IT-presentation_17.02.20-1.pdf

https://outsourcingreview.org/about/

IT Ukraine Association: https://itukraine.org.ua/en/

Kolejne ważne branże – to budowa maszyn i przemysł lekki. Ukraina posiada duże możliwości w tym zakresie i myślę, że trzeba skupiać się na kooperacji z polskimi partnerami.

„Sztuka robienia rzeczy niemożliwych możliwymi” https://edialog.media/2020/12/31/sztuka-robienia-rzeczy-niemozliwych-mozliwymi/

Turystyka: Polska znajduje się w pierwszej piątce pod względem liczby polskich turystów na Ukrainie (ok. 1 mln Polaków odwiedziło Ukrainę w 2019 r.; turystyka historyczna, zdrowotna, rekreacyjna, biznesowa i gastronomiczna; średni dzienny koszt na polskiego turystę na Ukrainie wyniósł ok. 100 USD USA ).

https://visitukraine.today/

Prywatyzacja

„Prywatyzacja na Ukrainie to historyczna szansa dla Polski”. Na ten temat polecam artykuł Klubu Jagiellońskiego, w jakim Paweł Musiałek i Michał Wojtyło analizują polskie perspektywy inwestycyjne na Ukrainie: https://klubjagiellonski.pl/2020/12/29/prywatyzacja-na-ukrainie-to-historyczna-szansa-dla-polski/

„…Polskie firmy stoją przed szansą. W związku z prywatyzacją państwowego majątku na Ukrainie otwierają się dla nich nowe możliwości zagranicznej ekspansji. Kijów przy wsparciu Zachodu – m.in. Unii Europejskiej, Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Stanów Zjednoczonych – przeprowadza reformy systemu politycznego i gospodarczego kraju. Polski rząd i podległe mu agendy powinny wesprzeć rodzime firmy, które chciałyby wziąć udział w prywatyzacji na Ukrainie. W październiku (2020) PGNiG zawarło przełomowe porozumienie w tej sprawie – inne polskie podmioty powinny podążyć za jego przykładem… Polska powinna dokonać kolejnego kroku w swojej transformacji i dużo bardziej zaangażować się inwestycyjnie za granicą. Ukraina wydaje się odpowiednim kierunkiem. W ten sposób wzmocniona współpraca polska-ukraińska na poziomie gospodarczym może zapewnić obopólne korzyści, przyspieszając rozwój obu państw. Nie zmarnujmy tej szansy.”. Przecież trudno coś jeszcze powiedzieć lepiej na ten temat.

Fundusz Aktywów Państwowych Ukrainy http://www.spfu.gov.ua/en/

 29 kwietnia 2021 r. odbyło się VII posiedzenie Polsko-Ukraińskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Gospodarczej. Komisja jest ważnym instrumentem w płaszczyźnie dialogu gospodarczego między naszymi krajami. Jest to platforma konsolidacji wysiłków i określenia kierunków współpracy. Komisja cieszy się wysokim statusem, o czym świadczy fakt, iż jej współprzewodniczącymi są wicepremierzy obu stron.

 Oczywiście, że w sprawie nawiązania współpracy z partnerami skuteczna weryfikacja z obu stron jest niezbędna. Zwłaszcza jeżeli chodzi o sporą inwestycję lub kontrakt eksportowy/importowy, to nie warto zaoszczędzać jakąś drobiazgową sumę na weryfikację z pomocą oficjalnych wyszukiwarek lub wyspecjalizowanych firm.

Wicepremier Jarosław Gowin z wizytą na Ukrainie:
https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/wicepremier-jaroslaw-gowin-z-wizyta-na-ukrainie

Sprawdzać/weryfikować ukraińskie przedsiębiorstwa można na stronie https://usr.minjust.gov.ua/ – wiarygodny rejestr, który jest zarządzany przez Ministerstwo Sprawiedliwości Ukrainy (podobny do: https://ekrs.ms.gov.pl/).
Dodatkowy rejestr: https://online.minjust.gov.ua/edr-search/
Także można skorzystać usług YouControl: https://youcontrol.com.ua/en/ (sprawdza wiarygodność i rzetelność firm na rynku ukraińskim)

 Stowarzyszenia ukraińskiego biznesu w Polsce:
  • Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza (PUIG) (od 1992; zrzesza ponad 200 firm ukraińskich i polskich; posiada 20 przedstawicielstw regionalnych na Ukrainie i w Polsce; udostępnia Ukraińskie Centrum Biznesu w Warszawie oraz Przedstawicielstwo Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej w Kijowie; od kilku lat Izba realizuje kampanię społeczną „Partnerstwo i Zatrudnienie”) (pol-ukr.com).
  • Polsko-Ukraiński Informacyjny Portal Biznesowy Media (https://edialog.media/)
  • Zrzeszenie Ukraińskiego Biznesu w Polsce (od 2015 r.; zrzesza 50 polskich firm, których założycielami lub beneficjentami końcowymi są ukraińscy przedsiębiorcy) (http://ukrbizpol.org/).
 Stowarzyszenia polskiego biznesu na terytorium Ukrainy:
  • Międzynarodowe Stowarzyszenie Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie (MSPPU) (http://www.msppu.org.ua/pl/)
  • Zagraniczne Biuro Handlowe w Kijowie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) (paih.gov.pl)
 Największe stowarzyszenia ukraińskiego biznesu:
 Największe coroczne wydarzenia biznesowe dotyczące relacji gospodarczych z Ukrainą:

Igor Baranecki (Ihor Baranetskyi)
Radca, Naczelnik Wydziału Ekonomicznego
Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej 

Autorem artykułu jest Ambasada Ukrainy w Polsce. Publikacja powstała w ramach projektu „GospoStrategie – dyplomacja gospodarcza w Polsce!”, który został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.