Jak powszechnie wiadomo, począwszy od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w 2004 r., nastąpił okres dynamicznego rozwoju polskiej gospodarki dzięki wzrostowi eksportu, produkcji przemysłowej, popytu krajowego i napływowi unijnych funduszy strukturalnych. Kraj wkroczył w nową fazę rozwoju gospodarczego opartą na przemyśle wytwórczym i innowacjach, którą dobitnie obrazuje niesamowity rozwój stolicy Polski, Warszawy.

Polska w coraz większym stopniu przyciąga uwagę zagranicznych firm działających w różnych sektorach i zainteresowanych potencjałem rynku, który ma jeszcze przed sobą znaczne perspektywy wzrostu i który, pod względem logistycznym, jest strategicznie położony w sercu Europy. Ponadto dostępność atrakcyjnych zachęt o charakterze podatkowym i administracyjnym, jak również młodej i wykwalifikowanej siły roboczej, stanowi dodatkową korzyść mającą duże znaczenie dla tych, którzy chcą otworzyć oddziały swoich firm w tej części Europy.

W tym kontekście stosunki gospodarcze i handlowe między Włochami i Polską są bardzo intensywne i opierają się na silnych więziach przyjaźni, od zawsze charakteryzujących relacje łączące Rzym i Warszawę. Zakres tych szczególnych relacji można łatwiej zrozumieć na podstawie niektórych danych. Włochy są obecnie drugim najważniejszym partnerem handlowym Polski w UE (mając przed sobą jedynie Niemcy), a na poziomie globalnym są dla Polski trzecim największym eksporterem (plasując się za Niemcami i Chinami) oraz piątym największym importerem. Ogółem wymiana handlowa wyniosła w 2020 r. aż 22,3 mld euro (źródło: Istituto Nazionale di Statistica, ISTAT).

Są to bardzo znaczące dane, zwłaszcza w odniesieniu do roku naznaczonego pandemią. Odnotowane wyniki przewyższają poziom wymiany handlowej osiągany przez nasz Kraj z partnerami takimi, jak Rosja, Turcja, Japonia, Indie, Izrael, oraz ogólną wartość wymiany handlowej ze wszystkimi rynkami obszaru Bałkanów. Należy podkreślić, że nasze produkty i towary są bardzo doceniane na rynku polskim – nie tylko maszyny, będące naszym głównym towarem eksportowym do Polski, ale również samochody, produkty chemiczne, leki, wyroby metalurgiczne, produkty rolno-spożywcze i odzież mają w Polsce swój naturalny rynek zbytu.

Dane dotyczące obecności włoskich przedsiębiorstw przedstawiają równie korzystny obraz. Z przeprowadzonego niedawno badania Włoskiej Izby Handlowo-Przemysłowej w Polsce wynika, że w Polsce działa około 2,7 tys. włoskich firm, które realizują inwestycje w obszarze produkcji oraz prowadzą działalność handlową i doradczą. Do tej liczby należy dodać około 1 tys. osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (osoby wykonujące wolne zawody oraz przedsiębiorcy indywidualni). Znaczące są również informacje na temat liczby zatrudnionych we włoskich firmach lub spółkach z włoskim kapitałem, która, zgodnie z dostępnymi danymi statystycznymi, wynosi około 100 tys. osób. Duże firmy, takie jak Fiat, Mapei, Marcegaglia, Ferrero, Brembo, Leonardo i Generali, szybko zdały sobie sprawę z potencjału tego dynamicznie rozwijającego się rynku, którego nie zdołał spowolnić nawet kryzys finansowo-gospodarczy z lat 2008-2009. Do tych dużych podmiotów wkrótce dołączyło wiele małych i średnich firm, które za nimi podążyły lub które wybrały drogę internacjonalizacji, aby wykorzystać możliwości oferowane przez rynek w różnych sektorach. W ten sposób poszerzyła się znacząca i intensywna działalność włoskich przedsiębiorców, dzięki której Włochy zajmują obecnie czwarte miejsce wśród partnerów zagranicznych Polski pod względem liczby realizowanych inwestycji.

Nawet pandemia nie zdołała zahamować tego trendu. Spośród nowych inwestycji, w jeszcze większej mierze potwierdzających witalność włosko-polskich stosunków gospodarczych, należy wymienić projekty następujących przedsiębiorstw: a) firmy FCA (obecnie Grupa Stellantis), która ogłosiła nową inwestycję o wartości 170 mln euro; b) firmy Saipem, której przyznano duże zamówienie warte 280 mln euro, polegające na budowie gazociągu między Danią i Polską w ramach „Baltic Pipe Project”; c) firmy ERG, która ogłosiła nowe znaczne inwestycje o wartości sięgającej 50 mln euro w obszarze parków wiatrowych. Mimo kryzysu inwestycje nie zatrzymały się nawet w przemyśle motoryzacyjnym: nasza firma Cromodora Wheels rozpoczęła inwestycję o wartości 140 mln euro w celu otwarcia nowego zakładu produkcyjnego w Kielcach.

Dzisiaj, po zakończeniu najbardziej krytycznej fazy pandemii wywołanej przez Covid-19, a także dzięki kampanii szczepień i planom odbudowy przyjętym na szczeblu krajowym i europejskim, otwierają się nowe perspektywy. Ponownie przewiduje się szybki wzrost gospodarczy i odbicie w obszarze inwestycji i handlu. Proces internacjonalizacji naszych przedsiębiorstw z pewnością znów nabierze szybkiego tempa i będzie ukierunkowany na Polskę, która jest niewątpliwie postrzegana jako bardzo dobry rynek. Obejmuje on szereg sektorów wykazujących znaczący potencjał rozwoju. Należy wymienić wśród nich przede wszystkim sektor energii, mając na uwadze, że Polska rozpoczęła proces przechodzenia z systemu opartego na węglu na system bazujący na ekologicznych i wydajnych źródłach energii, w szczególności takich jak gaz, energia wiatrowa, energia słoneczna i wodór. Ponadto Polska zamierza kontynuować modernizację swojej sieci infrastruktury, o czym świadczą liczne projekty zapowiedziane w tym obszarze, które mogą przyciągnąć przedsiębiorstwa budowlane. Nie należy przy tym pominąć bardzo ważnych sektorów takich, jak sektor obrony, kosmiczny, leków i wyrobów medycznych oraz przemysł 4.0, oferujących ciekawe perspektywy współpracy.

Jednym słowem rynek polski zawsze był i pozostaje przedmiotem szczególnego zainteresowania naszych przedsiębiorców, zarówno dużych jak i małych. W Polsce działają liczne firmy świadczące usługi doradztwa i kancelarie prawne, specjalizujące się we wspieraniu zagranicznych przedsiębiorstw zainteresowanych rozpoczęciem działalności w tym Kraju. Ponadto jest tutaj obecna dobrze zakorzeniona sieć „Sitema Paese Italia”, w ramach której Ambasada działa w ścisłej synergii z Agencją ICE, Włoską Izbą Handlowo-Przemysłową, siecią przedsiębiorstw Confindustria Polonia, a od kilku miesięcy również z Włoskim Stowarzyszeniem Handlu Zagranicznego, aby każdego dnia udzielać możliwie szerokiego wsparcia.

Ambasada pełni centralną rolę w zakresie koordynowania i nadzorowania podmiotów tworzących sieć „Sistema Paese” w Polsce oraz wobec wszystkich podmiotów państwowych działających za granicą, by zapewnić spójne i systematyczne reprezentowanie interesów włoskich w relacjach z lokalnymi władzami, a także spójność w obszarze działań mających na celu internacjonalizację przedsiębiorstw.

Agencja ICE, która również posiada siedzibę w Warszawie, prowadzi działalność mającą na celu internacjonalizację włoskich firm, wprowadzanie włoskich towarów i usług na rynki zagraniczne oraz budowanie wizerunku włoskich produktów na świecie. W związku z tym Agencja ICE oferuje usługi w zakresie dostarczania informacji, wsparcia i doradztwa dla włoskich firm działających w sektorze handlu zagranicznego oraz pomaga w nawiązywaniu i prowadzeniu współpracy w sektorze przemysłowym, rolnym i rolno-spożywczym, dystrybucji oraz usług, aby zwiększyć obecność włoskich firm na rynkach międzynarodowych.

Włoska Izba Handlowo-Przemysłowa w Polsce (CCIIP) jest organizacją non-profit, założoną w 1996 r. z inicjatywy grupy włoskich przedsiębiorców. Z biegiem lat stała się środowiskiem biznesowym zrzeszającym członków włoskich i polskich. Jej głównym celem jest konsolidowanie włoskiej działalności gospodarczej w Polsce poprzez budowanie kontaktów i relacji biznesowych (w tym dzięki prowadzeniu badań rynkowych, badań sektorowych i realizacji studiów wykonalności, a także organizowaniu konferencji i seminariów) między swoimi członkami oraz miejscowymi firmami i inwestorami. Ugruntowana obecność w różnych krajach stanowi wartość dodaną, którą Włoskie Izby Handlowe za granicą, w tym również Izba działająca w Polsce, wnoszą do „Sistema Paese”, w szczególności jeżeli chodzi o indywidualne wparcie dla przedsiębiorstw, dzięki znajomości rynku i jego podmiotów wynikającej z doświadczenia członków należących do organizacji.

Również Confindustria Polonia, powstała w 2019 r., ma na celu promowanie i wspieranie wymiany handlowej, jak również współpracy w zakresie działalności przemysłowej i biznesowej między Polską a Włochami, dostarczając członkom informacji na temat polskiej polityki i gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk biznesowych, a także wspierając projekty rozwojowe i w obszarze współpracy realizowane przez firmy stowarzyszone. Działalność sieci Confindustria Polonia jest ukierunkowana nie tylko na internacjonalizację „Sistema Italia” w sytuacji silnego wzrostu i stabilności, jaka panuje w Polsce, ale także na wspieranie lokalnych przedsiębiorstw i podmiotów, które już nawiązały kontakt z włoskimi partnerami lub potrzebują rozwiązań w zakresie współpracy z tymi partnerami.

W ubiegłych miesiącach do wymienionych wyżej organizacji dołączyło również włoskie stowarzyszenie AICE – Associazione Italiana Commercio Estero, działające na rzecz handlu zagranicznego. Jest to stowarzyszenie non-profit zrzeszające przedsiębiorstwa, które od ponad 70 lat reprezentuje interesy włoskich firm, prowadzących głównie działalność w obszarze handlu z zagranicznymi partnerami, zarówno importową jak i eksportową, bądź planujących rozwijanie swojej działalność na rynkach zagranicznych.

Ogół podmiotów tworzących tzw. “Sistema Italia” stanowi bodziec i wsparcie dla włoskich firm, które chcą jeszcze bardziej zacieśnić stosunki ze swoimi polskimi partnerami. Teren do rozwoju nowych wspólnych projektów niewątpliwie obfituje w wiele możliwości. Również obecność polskich firm we Włoszech stale się umacnia. W niedalekiej przyszłości Polska zajmie jeszcze bardziej znaczące miejsce w Europie liczącej się na arenie międzynarodowej, a „Sistema Italia” z pewnością posiada niezbędne kompetencje, by towarzyszyć polskim przyjaciołom na tej drodze prowadzącej ku lepszemu.

Autorem artykułu jest Ambasada Republiki Włoskiej w Polsce. Publikacja powstała w ramach projektu „GospoStrategie – dyplomacja gospodarcza w Polsce!”, który został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.